Reservation (66) 0-4273-3772-3 , 0-9169-39524
Sakon Nakhon Travel Guide
           สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น"แอ่งธรรมะแห่งอีสาน" ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชา ของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น
Akon is a Buddhist. The Five Elements. Three thousand years of Civilization. According to the Legend says. Han Royal City in the past. The Current in Sakon Nakhon. Built in the 16th Century during the Khmer Power in this Territory. Later, when. khmer Influence decline. Han Royal City Falls under the Rule of the Kingdom of Lan Xang. The City said. "Chiang Mai, Nong Han," and when it came under the Rule of the Eng. The name was changed. "The City of. Sakon Swamp "Later in the year the 2373rd during the Reign of King Rama I wear. Change the name from a Small Lake in Sakon "Sakon Nakhon" in Sakon Nakhon Province has been dubbed the "News of the East Basin," as Evidence of the. many Old temples. To the Rise of Buddhism that have come from the past. A native and Resident of the major Buddhist holy. Many of the people, such as the Master Teacher in committed Phurithat Pham and Robert R. I was a teacher at my LA. Uttar Mo Chan for my road test only masks masks, radiation etc.
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตามอุรังค นิทาน กล่าวว่า วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหาร หลวง และกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นที่บรรจุพระบาท ของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า กุกสันโธ โกนาคมโน กัส สะโป และโคตมะ ซึ่งก่อนจะเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ต้องไปประทับรอยพระบาทไว้ที่นั่นทุก พระองค์ นับว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรี อาริยเมตตรัย องค์ที่ 5 ในภัทกัปป์นี้ ก็จะประทับรอยพระบาทไว้เช่นกัน ด้วยเห ตะนี้จึงถือกันว่าวัดพระธาตุเชิงชุม จึงเป็นวัดแรกที่พระยาสุวรรณภิงคาระ พระะ นางนารายณ์เจงเวง และเจ้าคำแดง อนุชาพระยา สิวรรณภิงคาร มาสร้างวัดขึ้นเมื่อย้ายราชธานี จากบริเวณซ่งน้ำพุและท่านางอายฝั่งตรงข้าม หนองหาร เมื่อครั้งหนองหารล่มเพราะการกระทำของ พญานาค อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานเสมา หินที่พบอยู่รอบ ๆ วัดพระธาตุเชิงชุม และหลักฐานแท่านบูชารูปเคารพ ตลอดยนศิลาจารึกตัว อักษรขอมในพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 ซึ่งอยู่ ติดผนังทางเข้าภายในอุโมงค์พระธาตุเชิงชุม (ชั้นใน)
Wat Phra That Choeng Chum Worawihan. The Story says that he Rang the Wat Phra That Choeng Chum is the place where the Buddha had come to the Town of Nong Han Luang and the Area is packed King. Buddha's the 4th He is the Buddha name is Kuk said Thomas in future Concepts Vegas Sa. PO & Co. in Tokyo, which Will come Dabkants death to Seal footprint that's all he was Buddha's name is Sri AZ of Metz. Pat Lord Eon Trai fifth in this Camp. It is Stamped with the Same footprint as it was considered that the Ta Phra. That Choeng Chum. Gold is a good measure at the Prince's Car during her Raa Narayana Weng and his brother the Prince's Red Color Comes Pingcar built up on the Capital. Song of the fountain and at Loris opposite Nong Han Nong Han when the Crash because the. Action of the Sema Nagas, however, from the Evidence. Stones Wat Phra That Choeng Chum found around the. care to Worship idols Tea and Evidence. The inscriptions on the body. The historic character in the from 15 to 16, which is the Entrance to. the tunnel wall Phra That Choeng Chum (inner).
เจดีย์พุทธคยาจำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สังเวชนียสถาน 4 ตำบลซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดีย อยู่ในพื้นที่ของวัดอภัยดำรงธรรม สังเวชนียสถาน 4 ตำบลนั้นก็คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในประเทศอินเดีย ถือกันว่าหากชาวพุทธคนใดได้ไปกราบไหว้สังเวชนียสถานเหล่านี้ถึงถิ่นแล้วก็จะ ถือเป็นสิริมงคลของชีวิต พระอาจารย์วันเป็นผู้คิดริเริ่มให้สร้างขึ้นโดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 6 ปี และใช้ทุนสร้างกว่า 16 ล้านบาท
Bodh Gaya Pagoda Model. The Enlightenment of Buddha. Neil was poor in four sub-models, which come from India. Forgiveness, as measured in the area of ​​justice. City of fourth place in the poor district is the birth of enlightenment and nirvana of the Buddha show Pathomthetsana. In India. Buddhists hold that if one has to pay homage to these poor nappies in place, it will be. The prosperity of life. Teacher Day is an initiative that was created by a total construction budget of more than 6 years and 16 million Baht.
พิพิธภัณฑ์บริขาร พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเถระ อยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ถนนสุขเกษม ตรงข้ามกับที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มรณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492 และได้มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บริขาร เพื่อเป็นเครื่องระลึกและเป็นที่สักการะบูชา โดยได้ทำพิธีวางศิลามงคลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2516 ภายในมีสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การสักการะ และเป็นแบบอย่างให้ศึกษาต่อไป
Phra Archan Man Phurithatto Museum. Thera in the Wat Pa Sutthawat. Municipal, Sakon Nakhon Kasem Road, opposite the Health Centre, Sakon Nakhon Province. Wat Sutthawat. A measure of my confidence in Phurithat die on November 11, 2492, and has a museum monks. For a memorial and a shrine. He made a sacred stone, on November 11, 2516 in what is worthy to be worshiped. And a model for subsequent studies.
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น พิพิธภัณฑ์มีความงดงาม สร้างเป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นในท่านั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือ ขนาดเท่าตัวจริง มีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์ฝั้นตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ และภายในยังมีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และเครื่องอัฐบริขารที่ท่านเคยใช้เมื่อยามมีชีวิต
Phra Archan Fan Acharo Museum. The museum is beautiful. Creating a three-story pagoda, the lotus circle. There are statues of Buddha in a sitting position in the chain Juliette foot and stick it in your hand. Virtually doubled in size. Has exhibited a history of birth to die since the Master Pham. And within a glass container bones Atthaborikhan and when you get there.
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาภูพาน บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เส้นทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมืองสกลนคร 13 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปทางด้านขวามือ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2106 เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสถานที่ตั้งเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
Phu Phan Royal Palace. Located in the Phu Phan mountains. Sakon Nakhon on Highway - Kalasin 213 Highway 13 kilometers away from the city of Sakon Nakhon and turn to the right. Along Highway 2106 is the presence of His Majesty. And Her Majesty the Queen. As well as the royal family.I went into court in a population in the Northeast. Location of forest trees. Nicely decorated with flowers.